Verze vašeho prohlížeče není podporovaná. Stáhněte si aktuánlí verzi. http://windows.microsoft.com/cs-cz/internet-explorer/download-ie

16

 

Stipendijní řád

Nadačního fondu arcivévody Evžena Habsburského

Čl. 1

Základní ustanovení

1.              Stipendijní řád je interní směrnicí Nadačního fondu arcivévody Evžena Habsburského.

 

2.              Stipendijní řád vydává a mění Nadační fond arcivévody Evžena Habsburského.

 

3.         Stipendijní řád upravuje poskytování stipendií žákům CÍRKEVNÍHO GYMNÁZIA NĚMECKÉHO ŘÁDU, nebo přijatým uchazečům o studium na CÍRKEVNÍM GYMNÁZIU NĚMECKÉHO ŘÁDU, jakož i řízení ve věci přiznání stipendia.

 

4.              Žákům CÍRKEVNÍHO GYMNÁZIA NĚMECKÉHO ŘÁDU, nebo přijatým uchazečům o studium na CÍRKEVNÍ GYMNÁZIUM NĚMECKÉHO ŘÁDU, (dále „žák“), může  být přiznáno stipendium Nadačního fondu arcivévody Evžena Habsburského  hrazené ze stipendijního fondu nebo z jiných zdrojů.

Čl. 2

Stipendium Nadačního fondu arcivévody Evžena Habsburského

1.              Stipendium Nadačního fondu arcivévody Evžena Habsburského lze poskytnout jako řádné stipendium nebo jako mimořádné stipendium.

 

2.              Stipendium Nadačního fondu arcivévody Evžena Habsburského může být přiznáno také žákovi, který není občanem České republiky, na podporu jeho vzdělávání.

 

3.              Stipendium Nadačního fondu arcivévody Evžena Habsburského se poskytuje po dobu školního roku, který je rozdělen do dvou období (září – leden a únor – červen). Po dobu hlavních prázdnin (červenec - srpen) se stipendium neposkytuje.

 

4.              Písemná žádost o přiznání Stipendia Nadačního fondu arcivévody Evžena Habsburského se podává na předepsaném formuláři (příloha Stipendijního řádu) prostřednictvím Stipendijní rady vždy nejpozději k termínu vydání závěrečného nebo pololetního vysvědčení, případně výpisu, v červnu nebo lednu běžného roku, v případě uchazečů o přijetí do prvního ročníku k 15. březnu. O přiznání stipendií, jejich počtu a výši rozhoduje správní rada Nadačního fondu arcivévody Evžena Habsburského na návrh stipendijní rady.

 

5.              Stipendijní radu, včetně jejího předsedy, jmenuje ředitel CÍRKEVNÍHO GYMNÁZIA NĚMECKÉHO ŘÁDU. Stipendijní radu tvoří tři zástupci pedagogického sboru a  jeden zástupce žáků CÍRKEVNÍHO GYMNÁZIA NĚMECKÉHO ŘÁDU, jmenovaný na základě návrhu žákovského parlamentu. CÍRKEVNÍ GYMNÁZIUM NĚMECKÉHO ŘÁDU zašle vždy na začátku školního roku Nadačnímu fondu arcivévody Evžena Habsburského aktuální seznam členů stipendijní rady a jinak vždy poté, co nastala změna ve stipendijní radě, a to do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

 

6.              Stipendijní rada zasedá nejpozději v den vydání závěrečného nebo pololetního vysvědčení, případně výpisu, v červnu nebo v lednu běžného roku, respektive nejpozději v den bezprostředně následující po dni vyhlášení výsledků přijímacího řízení. Stipendijní rada vyřadí žádosti, které nesplňují požadované náležitosti podle tohoto stipendijního řádu a následně předloží správní radě Nadačního fondu arcivévody Evžena Habsburského návrh na přiznání Stipendia Nadačního fondu arcivévody Evžena Habsburského s uvedením druhu stipendia.

 

7.              Stipendia budou vyplácena bezhotovostně na účet žáka nejpozději do posledního dne kalendářního měsíce, ve kterém bylo žákovi stipendium přiznáno.

 

8.              Řádné stipendium může být poskytnuto jako stipendium motivační pro přijaté uchazeče o studium na CÍRKEVNÍM GYMNÁZIU NĚMECKÉHO ŘÁDU, nebo stipendium prospěchové pro úspěšného žáka CÍRKEVNÍHO GYMNÁZIA NĚMECKÉHO ŘÁDU.

Čl. 3

Řádné stipendium

1.              Motivační stipendium je určeno uchazeči o studium, který se hlásí do prvního ročníku čtyřletého nebo pátého ročníku osmiletého studijního cyklu. Stipendium lze přiznat pouze uchazeči o denní formu vzdělávání.

 

2.              Podmínkou pro přiznání motivačního stipendia je doložený prospěchový průměr známek ze všech předmětů za druhé pololetí osmého ročníku a první pololetí devátého ročníku základní školy nebo odpovídajících ročníků víceletého gymnázia. Pokud takto vypočtený průměr nepřesáhne hodnotu 1,00, je žákovi přiznáno motivační stipendium. Podmínkou výplaty stipendia je pravidelná a řádná účast ve výuce na CÍRKEVNÍM GYMNÁZIU NĚMECKÉHO ŘÁDU.

 

3.              Motivační stipendium může být přiznáno do výše 300,- Kč měsíčně, avšak maximálně na období od září do ledna (za období prvního pololetí školního roku prvního ročníku čtyřletého cyklu studia nebo pátého ročníku osmiletého cyklu studia).

 

4.              Prospěchové stipendium je určeno úspěšným žákům čtyřletého studijního cyklu nebo pátého až osmého ročníku osmiletého studijního cyklu CÍRKEVNÍHO GYMNÁZIA NĚMECKÉHO ŘÁDU. Podmínkou pro přiznání prospěchového stipendia je hodnocení chování „velmi dobré“ a doložený prospěchový průměr známek ze všech předmětů mimo hodnocení chování za předcházející pololetí. Pokud takto vypočtený průměr nepřesáhne hodnotu 1,50 a současně není žák hodnocen známkou horší než chvalitebný, může být žákovi přiznáno prospěchové stipendium. Podmínkou výplaty stipendia je také pravidelná a řádná účast ve výuce na CÍRKEVNÍM GYMNÁZIU NĚMECKÉHO ŘÁDU.

 

5.              Výše prospěchového stipendia pro následující pololetí školního roku, je stanovena takto:

a)       Pokud vypočtený průměr nepřesáhne hodnotu 1,00, je možné žákovi přiznat měsíční stipendium ve výši 1.000,- Kč.

b)       Pokud vypočtený průměr nepřesáhne hodnotu 1,19, je možné žákovi přiznat měsíční stipendium ve výši 400,- Kč.

c)        Žákovi, který splní ostatní podmínky pro přiznání prospěchového stipendia, ale současně překročí hodnotu studijního průměru 1,19, lze přiznat měsíční stipendium ve výši 200,- Kč.

6.              Mimořádné stipendium je možné přiznat žákovi CÍRKEVNÍHO GYMNÁZIA NĚMECKÉHO ŘÁDU, nebo uchazeči o studium, který se hlásil v prvním kole a v prvním termínu (pokud se koná přijímací zkouška) do prvního ročníku CÍRKEVNÍHO GYMNÁZIA NĚMECKÉHO ŘÁDU, a byl přijat.

 

Čl. 4

Mimořádné stipendium

1.              Podmínkou výplaty stipendia je také pravidelná a řádná účast ve výuce na CÍRKEVNÍM GYMNÁZIU NĚMECKÉHO ŘÁDU.

 

2.              Mimořádné stipendium je určeno žákům, kteří:

a)       v období posledních dvou školních let se umístili na nejvyšších místech (tzn. 1. – 3. místo) v ústředním kole předmětových soutěží MŠMT typu A v matematice, fyzice, chemii, biologii, programování, českém jazyce, zeměpise, dějepise, cizích jazycích – angličtina, němčina, španělština, astronomické olympiádě nebo středoškolské odborné činnosti, nebo

b)       v období posledních dvou školních let prokázali mimořádné předpoklady zaručující vysokou sportovní výkonnost s vysokou pravděpodobností naplnění olympijských parametrů ve svém sportovním odvětví; nebo

c)        prokázali mimořádné nebo vynikající studijní, sportovní, umělecké nebo další tvůrčí výsledky, nebo

d)       doložili tíživou sociální situaci.

Čl. 5

Překážky poskytnutí stipendia

1.              Stipendium Nadačního fondu arcivévody Evžena Habsburského nelze žákovi přiznat ani vyplácet:

a)       pokud skutečná doba vzdělávání přesáhla standardní dobu studia vzdělávacího oboru,

b)       z důvodu ukončení vzdělávání nebo přestupu na jinou školu nebo po dobu přerušení vzdělávání,

c)        pokud byl žák potrestán kázeňským opatřením,

d)       pokud byl žák z chování hodnocen stupněm uspokojivé nebo neuspokojivé,

e)       v případě neúčasti v soutěžích, do kterých byl nominován pověřeným pracovníkem  CÍRKEVNÍHO GYMNÁZIA NĚMECKÉHO ŘÁDU.

2.              Odebrání přiznaného stipendia nebo jeho zrušení z důvodu překážek poskytnutí stipendia má za následek povinnost uhradit náklady na poskytnutou podporu v plném rozsahu za období, po které  v daném školním roce nebylo stipendium přiznáno nebo bylo odebráno.

 

 

Čl. 7

Společná a závěrečná ustanovení

1.              Změny a doplňky ve Stipendijním řádu může provést pouze Nadační fond arcivévody Evžena Habsburského.

 

2.              Stipendium podle tohoto stipendijního řádu může být přiznáno žákům distančního vzdělávání jen ve výjimečných případech.

3.              Stipendijní řád byl schválen správní radou dne 15.2. 2015 a nabývá účinnosti 16.2. 2015.


Příloha:


Žádost o stipendium