Verze vašeho prohlížeče není podporovaná. Stáhněte si aktuánlí verzi. http://windows.microsoft.com/cs-cz/internet-explorer/download-ie

06

 

Stipendijní řád

Nadačního fondu arcivévody Evžena Habsburského

Čl. 1

Základní ustanovení

 1. Stipendijní řád je interní směrnicí Nadačního fondu arcivévody Evžena Habsburského.
 2. Stipendijní řád vydává a mění Nadační fond arcivévody Evžena Habsburského.
 3. Stipendijní řád upravuje poskytování stipendií žákům CÍRKEVNÍHO GYMNÁZIA NĚMECKÉHO ŘÁDU a Církevní konzervatoře Německého řádu, nebo přijatým uchazečům o studium na CÍRKEVNÍM GYMNÁZIU NĚMECKÉHO ŘÁDU a Církevní konzervatoř Německého řádu (dále „školy Německého řádu“), jakož i řízení ve věci přiznání stipendia.
 4. Žákům škol Německého řádu, nebo přijatým uchazečům o studium na školy Německého řádu, (dále „žák“), může  být přiznáno stipendium Nadačního fondu arcivévody Evžena Habsburského  hrazené ze stipendijního fondu nebo z jiných zdrojů.

 

Čl. 2

Stipendium Nadačního fondu arcivévody Evžena Habsburského

 1. Stipendium Nadačního fondu arcivévody Evžena Habsburského lze poskytnout jako řádné stipendium nebo jako mimořádné stipendium.
 2. Stipendium Nadačního fondu arcivévody Evžena Habsburského může být přiznáno také žákovi, který není občanem České republiky, na podporu jeho vzdělávání.
 3. Cílem stipendijního programu Nadačního fondu arcivévody Evžena Habsburského je:
  1. Posilovat princip otevřených a spravedlivých výběrových procesů.
  2. Nabízet možnost finanční podpory těm žákům škol Německého řádu, jejichž studijní i osobní potenciál je příslibem úspěšného uplatnění v jejich budoucnosti.
  3. Dát možnost nejúspěšnějším žákům škol Německého řádu spolupracovat s odborníky z akademického a uměleckého prostředí nebo praxe a současně poznat různé aspekty vědy a praxe.
  4. Pomoci příští generaci poznat výhody studentské odborné činnosti a základů vědecké práce a přispět tak k tomu, aby touto činností šířili a prosazovali dobré jméno škol Německého řádu.
  5. Nabídnout stipendistům kromě vlastní studentské odborné činnosti a základů vědecké práce také možnost poznat systémy organizace vědecké činnosti a organizace vzdělávacích procesů na gymnáziu a profesního uměleckého růstu a spolupráci s renomovanými osobnostmi v uměleckém světě na konzervatoři.
  6. Stipendium Nadačního fondu arcivévody Evžena Habsburského se poskytuje po dobu školního roku, který je rozdělen do dvou období (září – leden a únor – červen). Po dobu hlavních prázdnin (červenec - srpen) se stipendium neposkytuje.
 4. Písemná žádost o přiznání Stipendia Nadačního fondu arcivévody Evžena Habsburského se podává na předepsaném formuláři (příloha Stipendijního řádu) prostřednictvím Stipendijní rady vždy nejpozději k termínu vydání závěrečného nebo pololetního vysvědčení, případně výpisu, v červnu nebo lednu běžného roku, v případě uchazečů o přijetí do prvního ročníku k 15. březnu. O přiznání stipendií, jejich počtu a výši rozhoduje správní rada Nadačního fondu arcivévody Evžena Habsburského na návrh stipendijní rady.
 5. Stipendijní radu školy Německého řádu, včetně jejího předsedy, jmenuje ředitel školy Německého řádu. Stipendijní radu tvoří tři zástupci pedagogického sboru a  jeden zástupce žáků školy Německého řádu, jmenovaný na návrh žákovského parlamentu. Ředitel školy Německého řádu zašle vždy na začátku školního roku Nadačnímu fondu arcivévody Evžena Habsburského aktuální seznam členů stipendijní rady a jinak vždy poté, když nastala změna ve stipendijní radě, a to do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.
 6. Stipendijní rada školy Německého řádu zasedá nejpozději v den vydání závěrečného nebo pololetního vysvědčení, případně výpisu, v červnu nebo v lednu běžného roku, respektive nejpozději v den bezprostředně následujícím po dni vyhlášení výsledků přijímacího řízení. Stipendijní rada školy Německého řádu vyřadí žádosti, které nesplňují požadované náležitosti podle tohoto stipendijního řádu a následně předloží správní radě Nadačního fondu arcivévody Evžena Habsburského návrh na přiznání Stipendia Nadačního fondu arcivévody Evžena Habsburského s uvedením druhu stipendia.
 7. Stipendia budou vyplácena bezhotovostně na účet žáka nejpozději do posledního dne kalendářního měsíce, ve kterém bylo žákovi stipendium přiznáno.
 8. Řádné stipendium může být poskytnuto jako stipendium motivační pro přijaté uchazeče o studium na školy Německého řádu, nebo stipendium výběrové pro úspěšného žáka školy Německého řádu.

 

 

Čl. 3

Řádné stipendium

 1. Motivační stipendium je určeno uchazeči o studium, který se hlásí do prvního ročníku čtyřletého nebo pátého ročníku osmiletého studijního cyklu nebo prvního ročníku konzervatoře. Stipendium lze přiznat pouze uchazeči o denní formu vzdělávání.
 2. Podmínkou pro přiznání motivačního stipendia je doložený prospěchový průměr známek ze všech předmětů za druhé pololetí osmého ročníku a první pololetí devátého ročníku základní školy nebo odpovídajících ročníků víceletého gymnázia. Pokud takto vypočtený průměr nepřesáhne hodnotu 1,00, je možné žákovi přiznat motivační stipendium. Podmínkou výplaty stipendia je pravidelná ařádná účast ve výuce.
 3. Motivační stipendium může být přiznáno do výše 300,- Kč měsíčně, avšak maximálně na období od září do ledna (za období prvního pololetí školního roku prvního ročníku čtyřletého cyklu studia nebo konzervatoře nebo pátého ročníku osmiletého cyklu studia).
 4. Výběrové stipendium je určeno úspěšným žákům škol Německého řádu ve čtyřletém studijním cyklu nebo pátého až osmého ročníku osmiletého studijního cyklu nebo žákům konzervatoře.

Podmínkou pro přiznání výběrového stipendia je splnění následujících základních kritérií:

  1. hodnocení chování „velmi dobré“ a doložený prospěchový průměr známek do 1,50 ze všech předmětů mimo hodnocení chování za předcházející pololetí,
  2. pravidelná a řádná účast ve výuce; na základě doporučení třídního učitele posuzuje stipendijní rada školy,
  3. velmi dobrá znalost anglického nebo německého jazyka; na základě doporučení vyučujícího cizího jazyka posuzuje stipendijní rada školy,
  4. písemné doporučení třídního učitele hodnotící žákovu systematickou přípravu a výsledky vzdělávání a žákovy aktivity nad rámec běžných studijních povinností, a to za uplynulé pololetí.

Rozšiřující kritéria pro přiznání výběrového stipendia jsou:

  1. úspěšná studentská odborná činnost v uplynulém školním roce, doložená mentorem, vedoucím práce nebo osobním poradcem,
  2. umístění na nejvyšších místech (tzn. 1. – 3. místo) v období posledního školního roku v ústředním nebo krajském kole předmětových soutěží MŠMT typu A, například v matematice, fyzice, chemii, biologii, programování, českém jazyce, zeměpise, dějepise, cizích jazycích – angličtina, němčina, astronomické olympiádě, soutěže ve finanční gramotnosti, soutěžní přehlídce konzervatoří a hudebních gymnázií ČR, pěveckých nebo instrumentálních soutěžích celostátního nebo mezinárodního charakteru,
  3. aktivní účast v činnosti studentského kolektivu a studentském životě školy, doložená doporučením třídního učitele,
  4. vlastní projekt studentské odborné činnosti nebo jeho návrh, vlastní projekt základů vědecké práce nebo jeho návrh, vlastní umělecký projekt,
  5. vlastní portfolio s uvedením svých studijních a společenských aktivit, na základě kterých se žák uchází o stipendium, přičemž je kladen důraz na aktivity spojené s reprezentací a propagací dobrého jména školy na mimoškolních akcích,
  6. pozvání nebo doporučení akademické nebo umělecké instituce nebo odborného pracoviště, pokud jím žák disponuje.

Výslednou nominaci schvaluje správní rada nadačního fondu. Pro získání stipendia je rozhodující kvalita předloženého projektu a další vzdělávací aktivity žadatele. Přihlíží se rovněž k obsahu doporučení.

 1. Výše výběrového stipendia pro následující pololetí školního roku je stanovena takto:
  1. Pro žáky s nejvyšším hodnocením, jehož podmínkou je doložení nejméně 3 rozšiřujících kritérií a prospěch do průměru 1,5 včetně, je možné přiznat měsíční stipendium ve výši. až 1.500,- Kč.
  2. Žákům, kteří doloží splnění nejméně jednoho rozšiřujícího kritéria, a zároveň svými aktivitami podporují dobré jméno školy, je možné přiznat měsíční stipendium ve výši až 500,- Kč.
  3. Žákům, kteří splní základní kritéria pro přiznání výběrového stipendia, přičemž se zabývají aktivitami souvisejícími pouze s vlastním rozvojem, lze přiznat měsíční stipendium ve výši 200,- Kč.

Čl. 4

Mimořádné stipendium

 1. Mimořádné stipendium je možné přiznat žákovi škol Německého řádu, nebo uchazeči o studium, který se hlásil v prvním kole (pokud se koná přijímací zkouška) do prvního ročníku škol Německého řádu, a byl přijat.
 2. Podmínkou výplaty stipendia je také pravidelná a řádná účast ve výuce.
 3. Mimořádné stipendium je určeno žákům, kteří:
  1. v období posledních dvou školních let se umístili na nejvyšších místech (tzn. 1. – 3. místo) v ústředním kole předmětových soutěží MŠMT typu A, například v matematice, fyzice, chemii, biologii, programování, českém jazyce, zeměpise, dějepise, cizích jazycích – angličtina, němčina, španělština, astronomické olympiádě, soutěže ve finanční gramotnosti, v soutěži žáků základních uměleckých škol, v pěvecké nebo instrumentální hudební soutěži; nebo
  2. v období posledních dvou školních let prokázali mimořádné předpoklady zaručující vysokou uměleckou výkonnost s vysokou pravděpodobností naplnění nejnáročnějších parametrů ve svém oboru nebo odvětví; nebo
  3. prokázali mimořádné nebo vynikající studijní, umělecké nebo další tvůrčí výsledky, nebo
  4. doložili tíživou sociální situaci.

 

Čl. 5

Překážky poskytnutí stipendia

 1. Stipendium Nadačního fondu arcivévody Evžena Habsburského nelze žákovi přiznat ani vyplácet:
  1. pokud skutečná doba vzdělávání přesáhla standardní dobu studia vzdělávacího oboru,
  2. z důvodu ukončení vzdělávání nebo přestupu na jinou školu nebo po dobu přerušení vzdělávání,
  3. pokud byl žák potrestán kázeňským opatřením,
  4. pokud byl žák z chování hodnocen stupněm uspokojivé nebo neuspokojivé,
  5. v případě neúčasti v soutěžích, do kterých byl nominován pověřeným pracovníkem  škol Německého řádu.
  6. neuhrazení všech závazků vůči škole – např. školného
 2. Odebrání přiznaného stipendia nebo jeho zrušení z důvodu překážek poskytnutí stipendia má za následek povinnost uhradit náklady na poskytnutou podporu v plném rozsahu za období, po které  v daném školním roce nebylo stipendium přiznáno nebo bylo odebráno. 

 

Čl. 7

Společná a závěrečná ustanovení

 1. Změny a doplňky ve Stipendijním řádu může provést pouze Nadační fond arcivévody Evžena Habsburského.
 2. Stipendium podle tohoto stipendijního řádu může být přiznáno žákům distančního vzdělávání jen ve výjimečných případech.
 3. Stipendijní řád byl schválen správní radou dne 28. února 2023 a nabývá účinnosti 1.června 2023.


Příloha:
vzor žádosti o stipendium